ECONOMÍA DE A FONSAGRADA


    A Fonsagrada é un concello eminentemente rural, no que o sector primario é a base da sua economía, pois ocupa un 50% da población activa. O sector terciario có 29%, está experimentando un mayor dinamismo. O sector secundario e o menos importante e menos desenrrolado.

    O sector primario, céntrase na gandería e a explotación forestal. Dentro da ganadería destaca o bovino, criado nos pastos de montaña.

O aprovechamiento dos recursos forestais e unha importante fonte de ingresos, especialmente tendo en conta que ol 75% da superficie do concello está ocupada por superficies forestales.

A actividade mineira, notros tempos de gran importancia, centrase na actualidade na explotación de pizarras e áridos.

O sector de la construcción ocupa o 10 % da poboación activa e cubre a demanda interna do concello en canto a renovación e construcción de novas vivendas.

Vacasde Raza Rubia Galega en A Fonsagrada (Lugo)
Extracción de Pizarra de A Fonsagrada (Lugo)

    No sector secundario, a actividade industrial ten menor importancia, destacando as pequenas empresas de transformación da madera, a elaboración de productos cárnicos, a fabricación de productos metálicos e a de piensos, así como os talleres de reparación de vehículos.

    O sector terciario, o de servicios, foi o que experimentóu un maior dinamismo, pasando de representar un 19 % da población activa en 1991 a un 29% en 1.998.

   O núcleo fonsagradino concentra a maior parte das actividades comerciales e de servicios financieros e profesionales, así como os equipamentos educativos, sanitarios, administrativos e de esparcimiento que cubre a demanda local.

 www.fonsaweb.com